Podmínky užití

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby Lerneo provozované společností BONAFIDE GROUP, SE s platností od 1. 6. 2017

1. Základní ustanovení

 1. Společnost BONAFIDE GROUP, SE, IČO: 29040621, se sídlem Wolkerova 965/15, Praha 6, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 196 vydává tyto podmínky užívání webové aplikace www.lerneo.cz provozovaného společností BONAFIDE GROUP, SE vztahu ke koncovým uživatelům.
 2. Podmínky užívání upravují veškeré vztahy, do nichž BONAFIDE GROUP, SE vstupuje s fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s jejich užíváním webové aplikace Lerneo a jeho obsahu.

2. Definice užívaných pojmů

 1. Poskytovatelem Služby je Společnost BONAFIDE GROUP, SE, IČO: 29040621, se sídlem Wolkerova 965/15, Praha 6, 160 00. (Dále jen Poskytovatel).
 2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která používá Službu provozovanou na www.lerneo.cz. Využíváním Služby Uživatel souhlasí s těmito podmínkami užívání. (Dále jen Uživatel).
 3. Lektorem se rozumí fyzická osoba, která je v obchodním vztahu s Poskytovatelem za účelem produkce a distribuce Kurzů. (Dále jen Lektor).
 4. Službou se rozumí poskytnutí přístupu Uživateli k zakoupenému online kurzu za předpokladu zaplacení příslušné ceny uvedené při registraci, přístupu k internetu a uchování přístupových údajů poskytnutých při registraci a zaplacení příslušné ceny. Každý Kurz je přitom jednou unikátní Službou a případě zakoupení více Služeb Uživatelem vzniká skutečnost poskytnutí více Služeb, a to i v případě, že Uživatel používá k registraci totožné přístupové údaje. (Dále jen Služba).
 5. Webovou aplikací se rozumí softwarové prostředí, které umožňuje využívat Službu na doméně www.lerneo.cz. Obsahem Webové aplikace se rozumí jednotlivé Služby a Kurzy, jejich celky nebo části. (Dále jen Webová aplikace).
 6. Kurzem se rozumí online obsah, který je vytvořen Lektorem a zveřejněn Poskytovatelem, a který je určen k užívání Uživatelem pro vlastní potřebu. (Dále jen Kurz).
 1. Platební brána je platební systém provozovaný třetí stranou a zprostředkující platbu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. V případě platby přes platební bránu jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet poskytovatele Platební brány a až poté na účet Poskytovatele.

3. Uživatel

 1. Uživatel se může registrovat pro potřebu využívání Služby. Registrací do Služby taktéž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se bezpodmínečně je dodržovat.
 2. Uživatel je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
 3. Uživatel se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, a to zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
 4. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky užívání a zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla přivodit Poskytovateli škodu.
 5. Registrací pro využívání Služby vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence svého účtu ve Službě.
 6. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto zákazu dochází a Uživatel tímto jednáním porušuje tyto Podmínky užívání, může být účet Uživatele smazán, a to bez nároku na vrácení peněz.

4. Služba

 1. Uživatel má možnost se zaregistrovat k užívání Služby provedením objednávky skrze objednávkový formulář ve Webové aplikaci.
 2. Vyplněním objednávky a zakoupením Služby získává Uživatel právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu opakovaně vracet.
 3. Uživateli se kurz zpřístupní až po zaplacení peněžní částky uvedené u Objednávky na účet Poskytovatele.
 4. Ke zpřístupnění Služby ze strany Poskytovatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Poskytovatele či na účet Platební brány. Pokud Uživatel ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy Službu spustí (tj. Službu aktivuje spuštěním videa), nemá Uživatel právo dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, od smlouvy odstoupit. Poskytovatel v tom případě neumožní jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Uživatele. Poskytovatel umožňuje Uživateli se před zakoupením Služby kvalifikovaně rozhodnout k zakoupení Služby shlédnutím traileru, popřípadě jiných materiálů, které jsou poskytnuty zdarma.
 5. Poskytovatel zpřístupní Uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Uživatel bere na vědomí, že obsah Služby může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím jeho účtu ve webové aplikace na www.lerneo.cz, stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.
 6. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy v případě, že nedošlo k naplnění bodu 4.4 těchto Podmínek užití. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Služby (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
  1. Minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu;
  2. Nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje webovou aplikaci a jejich podpůrnou infrastrukturu v důsledku nestandardního Užívání, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k prolomení se či poškození webové aplikace, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu webové aplikace, apod.);
  3. Porušil tyto Podmínky užívání;
  4. Činí pokusy o automatické či hromadné čtení, kopírování či rozšiřování obsahu Služby;
  5. Založil účet k užívání Služby a vyplnil informace na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

5. Poskytovatel

 1. Poskytovatel umožní Uživateli přístup k Webové aplikaci pro účely jejího dalšího užívání, zejména Služeb a Kurzů. K tomuto účelu umožní Uživateli vytvořit unikátní účet. Přístup k účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Poskytovatel, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Poskytovatel bude pokračovat v poskytování Služby v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
 3. Poskytovatel nenese zodpovědnost dále za:
  1. Obsah hodnocení, které do Služby vyplňují Uživatelé;
  2. Kvalitu služeb poskytovaných Lektory či jejich činnost;
  3. Údaje uvedené Lektorem;
  4. Případný ušlý zisk či škodu.

6. Ceny a platební podmínky

 1. Ceny za poskytnuté Služby jsou uvedeny u objednávkových formulářů jednotlivých Kurzů a jsou konečné, včetně DPH.
 2. Poskytovatel akceptuje pouze platby platebními kartami, a to těmi, které jsou uvedeny u objednávkových formulářů jednotlivých kurzů.
 3. Poskytovatel je povinen dle zákona o evidenci tržeb vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.
 4. Uživatel dává svůj souhlas s tím, že účtenku za objednanou a zaplacenou Službu může obdržet od prodávajícího v elektronické podobě.

7. Reklamace

 1. Poskytovatel přijímá reklamace přednostně na emailové adrese info@lerneo.cz. V případě nefunkčnosti této emailové adresy přijímá Poskytovatel reklamace rovněž v sídle nebo místě podnikání. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi Poskytovatelem a Uživatelem dohodnuta delší lhůta.
 2. Je-li vada Služby ve smyslu § 1923 Občanského zákoníku odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí,. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 3. Uživatel je před uhrazením ceny za Službu povinen otestovat, zda má dostatečné technické vybavení (hardware i software) a internetové připojení. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že má dostatečné hardwarové i softwarové vybavení a funkční internetové připojení k užívání Služby. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele v případě, že je reklamace odůvodněna nedostatečným hardwarovým nebo softwarovým vybavením nebo nedostatečným internetovým připojením.
 4. Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování webové aplikace. V době výpadku či odstávky Služby může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupná. Rozsah poskytování Služeb uvedený v článku 4.9. těchto Podmínek platí do doby, než Bonafide přestane provozovat Elektronický systém nebo přestane poskytovat Službu.
 5. Neoznámí-li uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění v souladu s § 2112 Občanského zákoníku přiznáno.

8. Cookies

 1. Cookie je soubor, který webová aplikace ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživateli (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k užívání Služby.
 2. V rámci webové aplikace Lerneo používá Poskytovatel cookies za těmito účely:
  1. Udržení uživatelské relace (tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby byl Poskytovatel při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního Uživatele).
  2. Základní nastavení webové aplikace pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (pokud např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
 3. Webová aplikace může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Poskytovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google, Facebook a dalších).

9. Autorská práva a ochranné známky

 1. Uživatel není oprávněn Užívat Webovou aplikaci, Službu ani Kurz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Webové aplikace, Služby nebo Kurzu ze strany Uživatele.
 2. Veškerý obsah Webové aplikace, Služeb a Kurzů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Poskytovatele, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Právo nahrát a uložit či vytisknout tiskové materiály uložené na Webové aplikaci ve formátu pdf. je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Webové aplikace rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

10. Zpracování osobních údajů a jejich užívání ve Webové aplikaci

 1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává z pozice správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb, zpracovává na základě souhlasu Uživatele uděleného v rámci jeho registrace. Poskytovatel je oprávněn obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
 3. Poskytovatel je v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů oprávněn Uživateli nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém registračním formuláři. Informace o Uživateli nebudou ze strany Poskytovatele poskytnuty třetím osobám.
 4. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se ve Webové aplikaci jsou ze strany Poskytovatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Poskytovatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Uživatele.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění tyto Podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné Podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí Podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@lerneo.cz.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené ve webové aplikaci. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na info@lerneo.cz
 4. Tyto Podmínky užívání a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 6. Poskytovatel i Uživatel se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto Podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.
 7. Tyto Podmínky jsou platné ode dne 1. června 2017.

Přáli byste si kurz od konkrétního lektora?

Napište nám.

Aktuální informace můžete sledovat
na našich sociálních sítích

nebo na našem blogu blog

© copyright Bonafide Group 2017 IČO: 29040621

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím